Japanese Restaurant “Tanuki”

Kiev, St. Soborna 5 500 sq.m.