Embassy of Germany

St. B.Khmelnytskogo 25. 6 000 sq.m.