Restaurant “Pyvna Duma”

Kiev, St. Spasskaya 5. 485 sq.m.