CONSTRUCTION OF THE PLANT, VILLAGE TREBUKHOV

Concreting grilles, construction of the plant, village Trebukhov